PŘÍBĚHY STARÉ OSTRAVY
15/11/2020 Jiří Jezerský

Přístavy v Ostravě i v Bohumíně, lodě s miliony tun nákladu. Plány na průplav jsou staré 120 let

Myšlenky na průplav a přístaviště v Ostravě jsou staré skoro 120 let.

Zastupitelé statutárního města Ostravy v listopadu 2020 jednomyslně odsouhlasili, že nesouhlasí se stavbou vodní cesty Odra - Labe – Dunaj a žádají ukončení příprav projektu na toto vodní dílo.

Jejich argumenty jsou více než pádné a mají naprostou pravdu, když zdůrazňují, že se jedná o myšlenku dnes již zastaralou.

Situace však byla v tomto kraji jiná před 120 lety. Tehdy byl založen Moravský říční a průplavní spolek a ten vydal publikaci, která zdůvodnila potřebu průplavu, o kterém se hovořilo již několik století.

Spolek se vší pompou přivítal rozhodnutí vlády rakouské monarchie a pak se dlouho nic nedělo, a tak byla v Moravské Ostravě svolána manifestační schůze, aby podpořila stavbu kanálu Odra Dunaj.

Manifestační schůze pro stavbu odersko - dunajského kanálu se konala v Mor. Ostravě v neděli dne 26. ledna 1908 o půl třetí odpoledne ve velké dvoraně Národního domu. Zúčastnili se zástupci okresů, kterých se kanál týkal, včetně delegátů ministerstva.

Článek z Novin Těšínských ze dne 1.února 1908:

Průplav má křižovati asi 600 m před ústím od Odry. Na teritoriu novoveském a mariánskohorském bude zřízen přistav pro Mor. Ostravu a rovněž u Bohumína. Plavidel z Vídně do Bohumína bude 29. Přístav moravskoostravský bude zřízen tak, že bude možno k němu přijížděti drahou severní i frýdlantskou.

Dle dosavadních výpočtů lze očekávati, že v r. 1916, kdy průplav má býti hotov, v přístavu moravskoostravském bude naloženo a vyloděno celkem 2 602 000 tun nákladu. Délka nábřeží přístavu bude činiti 4700 metrů a 68 lodí může najednou vyloďovati nebo nakládati.

Kromě toho budou zřízena obrovská skladiště pro uhlí. Podobně zřízen bude přístav v Bohumíně. Pro petrolejovou rafinerii v Bohumíně a Přívoze bude zvláštní přístav. Stavba průplavu z Vídně do Mor. Ostravy a dále k Bohumínu bude státi asi 250 000 000 korun.

Celková doprava na hlavní trati severní dráhy obnášela v roce 1905 16 43 mil. tun. Lze očekávati, že průplavní doprava v roce 1906 bude činiti pro počátek čtvrtinu dopravy severní dráhy. Jeví se úspora 12 000 000 korun, o něž méně bude státi doprava kanálem než po dráze. Doprava bude lacinější o jednu třetinu.

Po několika poznámkách pana inženýra Hromase přečetl pan dr. Pluhař resoluci, v níž se vláda vyzývá, aby neodkladně přikročilo se ku stavbě dunajsko - oderského průplavu a sice s přijetím trati údolní od Přerova k Moravské Ostravě, zároveň protestuje se proti stálému bezdůvodnému odkládáni s provedením schválené již regulace Ostravice, pro níž i potřebné náklady státem i zúčastněnými zeměmi byly povoleny.

Žádá se, aby s regulací řeky Ostravice a jejich přítoků hned počátkem roku 1908 bylo započato, jakož i aby přípravné práce pro úpravu řeky Odry bezodkladně byly započaty a co nejrychleji provedeny, aby také 8 regulací této řeky co nejdříve mohlo se započíti. Schůzi zahájil pan starosta Riedl z Přerova, předsedal jí MUDr. May, starosta z Mariánských Hor, referoval soudní sekretář Švec z Přerova.

Řečnili poslanec Fajfrlík z Mor. Ostravy, poslanec Dostál z Vel. Týnce, poslanec Dr. Šromota z Hranic, směr a disposici průplavu vysvětlil vrchní komisař inženýr Chour z ministerstva obchodu.

Sdílejte článek