Proměny kraje
22/02/2022 Petr Sobol

Povodí Odry vytváří mokřady, tůně i ostrovy v zátopách malých vodních nádrží

Za posledních 10 let byla v povodí Odry doplněna a provedena přírodě blízká opatření u více než třetiny malých vodních nádrží.

Jedná se o vytvoření lokálních biotopů, které poskytují stanoviště pro rozmanité druhy fauny a flóry. Tyto zóny jsou podpořeny výsadbou vhodných druhů vodních rostlin. Současně se tak vytváří místní mikroklima se zásobou vody pro zvěř a další živočichy. V současnosti Povodí Odry připravuje nádrž Stěbořice na toku Velká s rozsáhlým souborem přírodě blízkých opatření a také malé vodní nádrže v Polance nad Odrou na drobných vodních tocích Polančici a Rakovci.

„Vytvořením litorálních zón (biotopů) se zabýváme jednak u starších nádrží, jako je malá vodní nádrž Bílovec, Pocheň nebo Starý Jičín, ale i v rámci budování nových nádrží jako u nedávno dokončené suché nádrže Jelení, Lichnov III a V nebo Loděnice. Tato činnost je mnohdy spojena s odbahňováním těchto nádrží a rekonstrukcí funkčních objektů,“ vysvětlil technický ředitel státního podniku povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „Využíváme maximálně potenciál ploch, určených k řízeným rozlivům. V kombinaci s nutným technickým řešením tak vznikají stavby citlivě zasazené do okolní krajiny.“

Příkladem je vodní nádrž Bílovec, kde byla vytvořena litorální zóna s hloubkou vody 0,0 – 0,4 metru, o velikosti 6 350 metrů čtverečních, což je přibližně pětina z celkové plochy zátopy. Bylo zde vytvořeno 10 tůní o ploše 80 až 200 metrů čtverečních. Do tohoto prostoru bylo vysázeno 6 600 sazenic převážně rákosu obecného, ostřice štíhlé, ostřice pobřežní, stulíku žlutého a dalších.

Významnou roli v ekologické kvalitě vodních nádrží hraje vyvážená rybí obsádka s nižším počtem plevelných druhů ryb. Z těchto důvodů je někdy nutná úprava rybářského hospodaření na nádržích.

U nově připravovaných nádrží jsou tyto ekologické prvky již součástí návrhu a zhotovení vodních děl. U posledních realizací, které probíhaly převážně na horní Opavě, se státnímu podniku Povodí Odry podařilo maximální využití potenciálu těchto ploch. „S nastupující klimatickou změnou nádrže získávají další významný rozměr, a to zmírňování negativních vlivů změny klimatu. To znamená, že nádrže mohou sloužit jako lokální biotop,“ uzavřel Břetislav Tureček.

Sdílejte článek