Nejnovější zprávy: ​Klinika Versis Ostrava: Masáže, lymfoterapie i poradenství Fakultní nemocnice má nového ředitele. Jiří Havrlant chce uklidnit spory

Společnost

Slezská univerzita investuje stovky milionů korun do modernizace

Slezská univerzita v Opavě masivně investuje do svého rozvoje. Plány a přípravy, které byly zahájeny už před lety, v těchto dnech přinášejí konkrétní výsledky a naopak už dnes se připravují záměry, které budou univerzitu rozvíjet v dalších letech.

V současné době je ve vrcholné fázi rekonstrukce objektu Bezručovo náměstí 14, kde se již podařilo dokončit pravé křídlo univerzitní budovy a následně ho vrátit pro výuku Fakulty veřejných politik.

Na druhé polovině budovy se intenzivně pracuje. Vedle moderních výukových prostor a odborných pracovišť zde vnikne také mimostudijní zázemí pro naše posluchače. Součástí rekonstrukce je také příprava moderního archivu, který doposud pracoval v dlouhodobě nevyhovujících podmínkách.

Společně s touto stavbou se ve dvorním traktu dokončuje Univerzitní knihovna. Také v tomto případě se jedná o moderní celouniverzitní pracoviště, kde budou soustředěny všechny knižní a další fondy, dosud roztroušené po jednotlivých univerzitních budovách.

Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu areálu na Bezručově náměstí 14 včetně projektové přípravy a interiérového vybavení jsou v současné době vyčísleny částkou 295 milionů korun.

V únoru tohoto roku byla pro potřeby Filozoficko-přírodovědecké fakulty rovněž zahájena komplexní rekonstrukce objektu Hauerova 4. Současně s ní bude probíhat i v nedávné minulosti tolik diskutovaná rekonstrukce a záchrana výstavního pavilonu Prvního slezského spolku pro chov ryb, který se nachází ve vnitrobloku tohoto objektu.

Také v případě Hauerovy se jedná o modernizaci směrem k výukovým potřebám. V budoucnu by zde měly najít své sídlo umělecky zaměřené studijní obory, tedy Audiovizuální tvorba, Multimediální techniky či Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo.

Pro tyto potřeby zde vyrostou také dva úplně nové objekty, z nichž jeden bude sloužit jako depozitář knih a fotografií Institutu tvůrčí fotografie a druhý poskytne zázemí speciálním pracovištím, jakými jsou např. střižna obrazu, střižna zvuku a další. Předpokládané náklady na rekonstrukci stávající budovy a obě novostavby dosahují částky bezmála 111 milionů korun.

Bývalý pavilon Slezského spolku pro chov ryb v Opavě se vrátí do původní podoby, aby tak připomínal nejen svoji ojedinělost, ale hlavně odkaz předků a jejich spolkovou činnost.

Jeho okolí pak univerzita hodlá upravit na výukově-kulturně-relaxační centrum sloužící nejen studentům univerzity, ale také veřejnosti. Finanční prostředky jsou v případě obnovy objektu a jeho následného vnitřního vybavení odhadovány ve výši téměř pěti milionů korun.

V rámci dlouhodobého plánu Slezské univerzity se připravují projekty modernizací všech objektů a areálů, které univerzita provozuje.

Areál Hradecká ulice v Opavě, kde mimo jiné sídlí Gastrocentrum Slezské univerzity, čeká rekonstrukce a dílčí úpravy některých dosud málo využívaných prostor v několika objektech a dokončení úpravy venkovních ploch nákladem 5,8 milionu korun. Připravuje se rovněž projektová dokumentace na modernizaci objektů Bezručovo náměstí 13 a Masarykova třída 37, obou provozovaných Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě.

Investovat se bude nejen v Opavě, ale také v Karviné. Zde už v nedávné minulosti došlo k přehodnocení stavu a redukci počtu využívaných objektů Obchodně podnikatelskou fakultou.

Ukázalo, že hned dva objekty nemají plné využití a zbytečně fakultu zatěžují. Jeden objekt, ve kterém sídlila část kolejí, byl vrácen majiteli a druhý byl nabídnut k prodeji v dražbě. Do budoucna by částečnou rekonstrukcí měly projít oba stávající areály v současnosti provozované fakultou.

Areál Na vyhlídce, kde v souvislosti s plánovanou redukcí provozovaných budov již v uplynulých třech letech došlo k přebudování dvou bloků na koleje, opravila se tělocvična a vznikly nové výukové prostory, se bude dál modernizovat. Výukový areál a sídlo děkanátu fakulty na Univerzitním náměstí rovněž získá investiční prostředky k modernizaci a úpravám. V obou případech se již pracuje na projektové dokumentaci.

Fotogalerie

Foto dne