Nejnovější zprávy: Dobrá zpráva, po přívalových deštích by dnes v Moravskoslezském kraji mělo pršet méně Para hokejisté odehrají přípravné zápasy. Mistrovství světa v Ostravě bude i s fanoušky!

Regiony

Vodohospodáři opravili 111 let starý vodojem u Hukvaldské obory

​Zhruba 12 milionů korun stála modernizace vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kazničov na hranici Hukvaldské obory místní části Mniší a Vlčovice.

Foto: Marek Síbrt

Na jaře loňského roku byla zahájena stavba, která zahrnovala komplexní modernizaci jak vnější části objektu z pálených cihel, tak vnitřní části akumulačních nádrží a nezbytné technologie včetně zabezpečení objektu a areálu.

Historický vodojem pochází z roku 1910 a nachází se ve svažitém terénu s omezenou přístupností dopravní a stavební techniky několik desítek metrů od podzemního zdroje vody na hranici Hukvaldské obory pod vrcholem Kazničova.

Tyto skutečnosti měly vliv na náročnost stavby a výsledné technické řešení, kdy místo zvažované sanace původních akumulačních komor došlo ke zbourání jejich převážné části a vybudování nových včetně nového vystrojení.

V průběhu následujících týdnů proběhnou nezbytné terénní úpravy v areálu, aby lokalita odpovídajícím způsobem zapadala do podbeskydské krajiny.

Každá ze dvou komor má nově kapacitu 125 metrů krychlových.

„Akumulační komory vodojemu byly po letech fungování značně opotřebeny. Vyzdívka stěn a stropu z pálených cihel v akumulačních komorách vodojemu vykazovala na mnoha místech defekty - nesoudržnost a odpadávání cihelné vyzdívky. Potrubní rozvody v armaturní komoře vodojemu byly již také v technicky nevyhovujícím stavu a vzhledem k průměrným odběrům předimenzované. Proto bylo nezbytné přistoupit ke komplexní sanaci objektu a souvisejících technologií,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

V průběhu rekonstrukce došlo k vybetonování nových železobetonových akumulačních nádrží do původní zděné konstrukce. Zastropení nádrží je nově provedeno železobetonovou deskou.

V objektu byla provedena výměna potrubních rozvodů včetně armatur, bude instalováno měření průtoků vody a měření obsahu chloru ve vodě. Po konci stavby nyní přicházejí na řadu úpravy okolních ploch včetně výměny oplocení areálu.

„Vstupní objekt byl zachován s provedením sanace a konzervace stávajícího režného zdiva. Vnější fasáda nebyla zateplována, vnější hydroizolační vrstvu nových nádrží tvoří membrána EPDM přitížena násypem. Vnitřní železobetonové povrchy akumulací jsou nově doplněny systémem cementové stěrky s atestem pro trvalý kontakt s pitnou vodou. Potrubní rozvody a zámečnické výrobky v akumulaci jsou provedeny z nerezu,“ vysvětluje Komínek.

V průběhu stavby byla provedena rekonstrukce odvětrávacího systému vodojemů, rekonstrukce uzemnění bleskosvodné soustavy akumulační komory, rekonstrukce odvodňovacího systému a přeložka části přívodního potrubí po odbočku k hlavnímu řadu.

Alternativním zdrojem vody pro zásobování Mniší a Vlčovic v průběhu rekonstrukce vodojemu byl přivaděč Ostravského oblastního vodovodu s profilem 500 milimetrů s přívodním řadem s profilem 125 milimetrů s napojením v Kopřivnici - Lubině. Tato voda zdrojově pochází z údolní nádrže Šance a je upravována v Úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí.

Současně byl v provozu také zdroj v Kazničově, z něhož byla pitná voda distribuována s využitím mobilní desetikubíkové akumulace, která bývá pro podobné rekonstrukce standardně používána.