Nejnovější zprávy: Na Rudné v Ostravě se srazila dvě auta, jeden řidič je mrtvý Vondrák skončí jako místopředseda ANO, své funkce se vzdal

Společnost

​Kandidát na rektora Roman Hájek: V těžkých časech potřebuje Ostravská univerzita zkušeného manažera

Profesor onkologie Roman Hájek, který působí na Ostravské univerzitě (OU) jako prorektor, chce stanout v čele této instituce.

Foto: se souhlasem Romana Hájka

Za důležité výzvy v následujícím období označil oživení nových budov na Černé louce a efektivnější čerpání projektových peněz spolu s posílením investiční činnosti. A také přerod mladé univerzity v „univerzitu pro mladé“. Volba kandidáta na rektora OU proběhne v pondělí 28. listopadu.

Sedm let jste prorektorem pro strategii a rozvoj, v jaké kondici OU momentálně je?
OU se velice posunula v úrovni vzdělávání. Získali jsme institucionální akreditaci, můžeme tedy autonomně vytvářet nové studijní programy a jejich náplň, aniž bychom museli žádat Národní akreditační úřad o udělení jednotlivých akreditací. Pozitivně vnímám také velmi dobrou spolupráci s městem a krajem a obecně otevření se veřejnosti. Posílení celospolečenské úlohy univerzity považuji za důležité a je dobře, že tento proces již započal, přičemž díky novému kampusu na Černé louce vznikají ideální podmínky, aby náš celospolečenský příspěvek byl ještě větší a univerzitní zázemí mohli využívat nejen studenti, ale také veřejnost.

V čem univerzita naopak zaostává, je věda a výzkum. Objemem ani kvalitou nejsme na úrovni, na níž bychom měli být, byť se pozvolna zlepšujeme. Potřebujeme zdvojnásobit počet doktorandů a především efektivněji využívat národní fondy, respektive zahájit využívaní fondů evropských. A to zejména v dnešní době, kdy jako společnost čelíme obtížné ekonomické situaci a musíme se vyrovnat s následky pandemie, energetickou krizí a rostoucí inflací. Rozvoj za těchto podmínek bude obtížný, a pokud flexibilně nezareagujeme, může to mít pro budoucí směřování univerzity negativní následky. OU se významně posunula ve svém rozvoji, ale je také docela vyčerpaná ekonomicky a lidsky. Potřebujeme více aktivních lidí pomáhajících řešit důležité rozvojové programy.

Proč jste se v této situaci rozhodl kandidovat na rektora?
V obtížné době potřebuje univerzita především důrazného zkušeného manažera s konzistentními názory, vizí a programem. To vše jsem formuloval ve svém prohlášení a jsem přesvědčen, že mám všechny předpoklady se role rektora zhostit. Více než 25 let působím jako pedagog a vědec, díky čemuž jsem získal potřebnou erudici a zkušenosti. A jako prorektor znám vnitřní chod univerzity a vím, co je potřeba zlepšit, abychom se posunuli kupředu. Za důležité považuji i více profesionalizovat některé činnosti na rektorátu. Potřebujeme posílit v investiční oblasti, abychom mohli naplňovat ambice, které univerzita má.

S jakými prioritami kandidujete?
Chtěl bych, aby naše univerzita nebyla už nadále vnímaná jak mladá univerzita, ale především jako univerzita pro mladé. K tomu jsem připravil program „junior board“. Výzvou nadcházejících dvou let je uvést v život nově vzniklé budovy na Černé louce, aby dobře sloužily nejen studentům, ale také veřejnosti. Třebaže kvůli komplikované době nebyl a není průběh stavby rozhodně ideální, trvám na tom, že základní idea a následně i výstup budou pro univerzitu důležitým milníkem, který posílí její celospolečenskou úlohu. Je naším společenským závazkem toto pro Ostravu udělat a realizovat oživení rychle a dobře ku prospěchu všech občanů města, ale i kraje. Mezi další priority patří zlepšení financování univerzity, a to zejména prostřednictvím evropských fondů. Zde vnímám obrovský vnitřní dluh, protože evropské zdroje na financování výzkumu k dispozici jsou, avšak je nutné se této oblasti důsledně věnovat. Dalším zdrojem financování, který chci rozvíjet, je systematický fundraising. OU má co nabídnout, ale aktivita v této oblasti byla dosud minimální.

Proč by akademický senát měl zvolit rektorem právě vás?
Věřím, že jsem schopen důstojně a současně důrazně reprezentovat naši univerzitu navenek a hájit její zájmy. Současně mám řadu kompetencí, které mohu uplatnit uvnitř univerzity. Za mojí prací jsou vidět výsledky, které nejsou doprovázeny nejistotou či konflikty. Naopak mým stylem je budovat a tvořit, zvláště pak vytvářet týmy schopné samostatně plnit úkoly. Pro akademickou obec je důležitá možnost konstruktivní diskuse, což je mně vlastní. Vždy kladu důraz na transparentní a nemanipulativní komunikaci. V programovém prohlášení jsem napsal, že rektor by si měl být vědom limitů svého postavení daných vysokoškolským zákonem a respektovat je, být v této věci pokorný. Historicky má klíčovou roli na vysoké škole akademický senát. Chci jej proto více zapojit do řešení významných úkolů. Větší spolupráce rektorátního týmu s akademickým senátem je jedním z mých opatření, které chci jako rektor realizovat. I proto bych mohl být správnou volbou pro naši univerzitu.

Kde vidíte největší potenciál pro rozvoj OU?
Všechny naše fakulty mají potenciál, jde o to jej probudit a rozvíjet. Velký potenciál pro rozvoj vidím na pedagogické fakultě, kde vznikl tým specializující se na tělovýchovné vědecké aktivity. Špičkové zázemí pro bádání najdou tamní studenti a výzkumníci v kampusu na Černé louce. Jsem přesvědčený, že akcelerace rozvoje fakulty bude významná. Fakulta umění je naší výkladní skříní a věřím, že nová budova bude velkým impulsem pro její další rozvoj.

Věřím, že nejlepší roky má před sebou lékařská fakulta. Klíčovým projektem, na jehož přípravě jsem v posledních třech letech spolupracoval s kolegy z univerzity, je vědeckovýzkumné centrum LERCO. Půjde o špičkově vybavená pracoviště, která poskytnou zázemí pro bádání excelentních vědeckých týmů, a to i v mezinárodním měřítku. Na univerzitách v zahraničí i v Česku podobná centra fungují, na Ostravské univerzitě ale doteď nic takového nebylo, což vnímám jako obrovský hendikep, který se nám díky LERCu podaří překonat. Očekávám, že díky tomuto projektu bude rozvoj výzkumu na naší lékařské fakultě v následujících pěti letech mimořádný. A ještě se těším na jeden fenomén. Součástí projektu jsou i významné výzkumné aktivity kolegů z přírodovědecké fakulty, a to v jedné budově spolu s výzkumníky lékařské fakulty. Věřím, že mezifakultní interakce mezi lidmi povede k synergickým efektům a umocní rozvoj obou fakult. A to vážně hodně potřebujeme.

U humanitně zaměřených fakult předpokládám obdobné prohloubení spolupráce v rámci řešení projektu REFRESH. A ještě za jeden efekt bych byl rád. V obou strategických projektech jsme partnery s VŠB-TUO a velmi si přeji, aby díky tomu došlo k dalšímu prohlubování spolupráce obou univerzit. A vím, že si to přejí i kolegové a vedení VŠB-TUO, což mě velmi těší.

Jaké jsou v současné době největší překážky rozvoje OU?
Nepřekvapivě peníze a lidé. Největší brzdou rozvoje je nestabilní ekonomická situace, která nám neumožňuje zaplatit dostatek kvalitních lidí. Pokud se s rozpočtem dostaneme na dvoj či trojnásobek, budeme moct lépe stabilizovat platy našim zaměstnancům a dovolit si zaměstnávat špičkové lidi. Bez nich se kupředu neposuneme dostatečně rychle. Slabým místem naší univerzity je využívání evropských fondů a jako prorektor na to dlouhodobě upozorňuji. Pakliže se stanu rektorem, zasadím se spolu s prorektorem pro evropské fondy o nápravu.

Zažíváme dobu prudkého zdražování a lidé v Česku čelí poklesu životní úrovně. V této situaci jsou citlivou otázkou platy zaměstnanců. Pokud se stanete rektorem, jak chcete mzdové náklady řešit?
Univerzita, to jsou především lidé – aktuálně jich zaměstnáváme více než 2,5 tisíce. Podstatná část platů našich zaměstnanců je dofinancována z projektových peněz. Když vezmu v potaz vývoj inflace, je jasné, že pokud si chceme alespoň udržet současný životní standard, musíme platy našich zaměstnanců navýšit. Aby se nám to podařilo, musíme zvýšit přísun peněz z projektových výzev, čerpat více peněz z evropských fondů a posílit management při získávání projektů. Jako nepodkročitelné minimum vidím navýšení platů o 10 %. V normální době by to mohlo být bráno jako populistický předvolební krok, ale nežijeme v normální době. Vím, že životní úroveň našich zaměstnanců je často významně zhoršena.

Kam byste chtěl, aby se OU v nadcházejících letech posunula?
Mou vizí je, aby se OU stala do deseti let velkou metropolitní univerzitou, měla nejméně jednu další novou fakultu a 15 tisíc studentů. Přeji si, aby se nám podařilo vybudovat interní fundraisingový fond, z něhož budou financovány vybrané projekty a aktivity umožňující významnou akceleraci rozvoje naší univerzity. OU je stále vnímaná jako mladá univerzita. Pojďme z ní udělat univerzitu pro mladé. Posilme roli studentů, mladých akademiků a vědců.

Jsem přesvědčen, že právě mladí lidé mají energii, která může významně napomoci v dalším rozvoji. Chci tu energii uvolnit a nasměrovat ku prospěchu naší univerzity. Věřím, že i díky tomu budeme moci modernizovat metody výuky a ve výsledku se staneme pro více mladých lidi univerzitou první volby. OU se stane magnetem pro mladé lidi, a tedy i důvodem, proč studovat a žít v Ostravě. Musíme udělat maximum pro to, aby mladá generace v našem regionu zůstala.

Zavřít reklamu