Nejnovější zprávy: Ve vlaku cestovala přepravka plná pavouků. Nikdo se k nim nehlásí Konečně! Prostor před Uralem v Zábřehu získá novou tvář

Společnost

Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě zlepšuje. Potvrzují to údaje meteorologů

Podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) i zástupců města se ovzduší v Ostravě dlouhodobě zlepšuje. Například emise prachu z průmyslových zdrojů poklesly na 5 % stavu z doby před 30 lety.

Na kvalitě ovzduší, které vzhledem k přetrvávajícím smogovým situacím rozhodně není optimální, je však stále co zlepšovat.

„Jednoduché řešení není, znečištění způsobuje více vlivů. S přeshraničními emisemi z Polska a geomorfologií ostravské kotliny toho moc nenaděláme, dopady dalších vlivů postupně snižujeme,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Podle něj se mimo jiné díky vysázeným 550 tisícům stromům a keřům původně „černá“ Ostrava proměnila v jedno z nejzelenějších měst Česka.

Zlepšení ovzduší potvrzují data ČHMÚ za rok 2017 platná pro území celé republiky. Oproti období let 2007 až 2016 panovaly v loňském roce mírně zlepšené rozptylové podmínky.

„Nejvyšší počet překročení denního imisního limitu suspendovaných částic PM10 byl v aglomeraci Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek. Nejvyšší denní koncentrace (502 µg.m-3 ) byla naměřena dne 9. 1. 2017 na venkovské pozaďové stanici Věřňovice,“ hodnotila naměřené koncentrace Blanka Krejčí z ostravské pobočky ČHMÚ.

Roční imisní limit suspendovaných částic PM 10 byl překročen na stanicích Ostrava – Radvanice ZÚ a Věřňovice. K překročení krátkodobých imisních limitů SO2, NO2, a O3 na Ostravsku nedošlo.

Budou nízkoemisní zóny?

Co se týče opatření ze strany města Ostravy, to přispívá ke zlepšení stavu ovzduší řadou konkrétních kroků. V rámci strategického plánu byl například stanoven cíl, že se ostravský Dopravní podnik ze současných 71 % v případě bezemisních a nízkoemisních vozidel dostane do roku 2023 na 95 %.

Ekologizován je také vozový park městských obvodů a policie. Dále mohou Ostravané využívat příspěvku ve výši 10 tisíc korun na výměnu kotlů, což zatím využilo více než tisíc žadatelů. Odhaduje se, že celkem je ve městě dva a půl tisíce kotlů na pevná paliva.

Od roku 2010 Ostrava také financuje ozdravné pobyty pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Do hor díky zřízení speciálního fondu vyrazilo dosud téměř 18 tisíc školáků a předškoláků.

Řešením do budoucna by mohly být tzv. nízkoemisní zóny, na jejichž zavedení si město nechalo v loňském roce vypracovat studii.

„Studie navrhuje možné zřízení dvou nízkoemisních zón, a to v centru města a v městském obvodu Poruba. Až doplníme připomínky ministerstva, studii projednáme s dotčenými městskými obvody. O případném zřízení zón v Ostravě by mohli ostravští zastupitelé rozhodnout ještě letos,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Foto dne